Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


PwC zpráva

Potvrzením tlačítka “OK”, přijímám a souhlasím svým jménem a jménem subjektu, který zastupuji (oba dále jako ‘Příjemce’), že:

  1. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. (‘PwC’) nepřijímá ani nepřevezme žádnou odpovědnost (právní ani jinou), ani nepřijímá odpovědnost za žádný jiný účel (nebo v souvislosti s ním), k němuž může být zpráva PwC včetně stanoviska použita, ani vůči žádnému z Příjemců ani žádné další osobě, jíž může být umožněno nahlédnout do zprávy PwC, či jíž se může dostat do držení, ba ani tím nevzniká oprávnění pro žádné další osoby, aby se opíraly o stanovisko PwC. Zpráva je poskytnuta každému Příjemci pouze pro informační účely. Pokud se Příjemce spoléhá na zprávu PwC, činí tak výhradně na vlastní riziko;
  2. Žádný Příjemce neuplatní vůči PwC žádný nárok (ať už z důvodu nedbalosti nebo z jiného důvodu) z titulu poskytnutí přístupu ke zprávě;
  3. Ani zpráva PwC, ani informace z ní získané nemohou být zpřístupněny nikomu jinému bez předchozího písemného souhlasu PwC, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo právní předpisy. PwC zpráva byla připravena s ohledem na zájmy EDUin, o.p.s., nebyla připravena s ohledem na zájmy Příjemce nebo pro jeho použití. PwC zpráva nenahrazuje případné dotazy, které by měl Příjemce vznést. Metodika a prohlášení vedení Společnosti o souladu pokrývá určité časové období v minulosti, a proto i zpráva o nezávislém ověření společnosti PwC vychází z historických informací. Jakákoli projekce takových informací nebo názorů PwC na budoucí období podléhá riziku, že po vydání zprávy mohou nastat změny a popis kontrolních postupů již nemusí přesně zobrazovat systém vnitřní kontroly.
    Z těchto důvodů by taková projekce informací pro budoucí období byla nevhodná.
  4. Tyto podmínky jsou sjednány ve prospěch PwC a PwC má nárok jejich dodržování prosazovat/vynucovat.

English translation: By clicking OK, I accept and agree for and on behalf of myself and the entity I represent (each a ‘recipient’) that:

  1. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. (‘PwC’) accepts no liability (including liability for negligence) to each recipient in relation to PwC’s report. The report is provided to each recipient for information purposes only. If a recipient relies on PwC’s report, it does so entirely at its own risk;
  2. No recipient will bring a claim against PwC which relates to the access to the report by a recipient;
  3. Neither PwC’s report, nor information obtained from it, may be made available to anyone else without PwC’s prior written consent, except where required by law or regulation; and PwC’s report was prepared with The Varkey Foundation’s interests in mind. It was not prepared with any recipient’s interests in mind or for its use. PwC’s report is not a substitute for any enquiries that a recipient should make. The Methodology and the Chief Executive’s statement of compliance covers a specific period of time in the past, and thus PwC’s assurance report is based on historical information. Any projection of such information or PwC’s opinion thereon to future periods is subject to the risk that changes may occur after the reports are issued and the description of controls may no longer accurately portray the system of internal control. For these reasons, such projection of information to future periods would be inappropriate.
  4. PwC will be entitled to the benefit of and to enforce these terms.

OK, souhlasím a chci zobrazit zprávu PwC o procesu udělování ceny pro rok 2018OK, souhlasím a chci zobrazit zprávu PwC o procesu udělování ceny pro rok 2019OK, souhlasím a chci zobrazit zprávu PwC o procesu udělování ceny pro rok 2020OK, souhlasím a chci zobrazit zprávu PwC o procesu udělování ceny pro rok 2021
OK, souhlasím a chci zobrazit zprávu PwC o procesu udělování ceny pro rok 2022
                         
OK, souhlasím a chci zobrazit zprávu PwC o procesu udělování ceny pro rok 2023