O ceně


Další ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic bude otevřen 1. ledna 2023.
Chci dostat upozornění, až bude možné nominovat a přihlásit se do ceny

Podmínky soutěže a metodika výběru vítězů

Všeobecné podmínky pro přihlášení a metodika ceny Global Teacher Prize Czech Republic.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

Svým přihlášením do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic potvrzuje každý účastník, že souhlasí s podmínkami soutěže uvedenými níže.

1. Global Teacher Prize Czech Republic
Ocenění GTP CZ vyhlašuje EDUin, o. p. s. Věříme, že naše budoucnost je ovlivněna kvalitním vzděláváním a o něm rozhodují učitelé. Chceme najít, podpořit a ocenit ty nejlepší z nich. Kandidát, který se umístí na prvním místě obdrží finanční odměnu ve výši 100.000 Kč. Finalisté, kteří se umístí na druhém a třetím místě získají finanční ohodnocení ve výši 50. 000 Kč a 30.000 Kč.

2. Způsobilost k účasti v soutěži
Každý účastník soutěže musí splňovat následující podmínky: Musí být ve věku minimálně 18 let. Musí mít trvalý pobyt na území České republiky nebo státní občanství ČR. Musí být učitelem základní nebo střední školy. Musí být trestně bezúhonný. Neumístil se v minulém ročníku mezi třemi nejlepšími finalisty soutěže.

3. Přihlašování do soutěže
Za účelem účasti v soutěži je třeba vyplnit přihlašovací formulář dostupný na webové stránce soutěže do termínu uvedeného v aktuálním harmonogramu soutěže.

4. Kritéria výběru vítěze
Účastníci soutěže jsou hodnoceni podle následujících kritérií: Podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka. Vytváření přenositelných inovativních forem výuky. Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách. Zapojení a vliv v profesní komunitě.

5. Způsob výběru vítěze
Pořadatel vyřadí neúplné či jinak vadné přihlášky. Neúplnou přihláškou se rozumí zejména taková přihláška, u níž nejsou popsána jednotlivá kritéria.

V prvním kole hodnocení posuzují přihlášky nezávislí hodnotitelé. Každý hodnotitel přidělí přihlášce bodové hodnocení na škále 0-10 (hodnocení 0 je nejméně, hodnocení 10 nejvíce), a to pro každé kritérium zvlášť (každý hodnotitel tedy může přidělit jedné přihlášce maximálně 40 bodů a minimálně 0 bodů). Body získané za kritérium 1. a 2. se ve výsledném součtu zdvojnásobují. Výsledné bodové hodnocení přihlášky se vy počítává na základě zvoleného algoritmu, který minimalizuje případné individuální extrémní odchylky jednotlivých hodnocení. Hodnotitelé vyberou v prvním kole na základě bodového hodnocení přihlášek 30 semifinalistů ceny.

Ve druhém kole každý hodnotitel na základě doložených skutečností sestavuje pořadí 10 kandidátů, které by doporučil pro postup do finále ceny. Výsledné bodové hodnocení jednotlivých kandidátů je vypočítáno na základě algoritmu, který minimalizuje případné individuální extrémní odchylky jednotlivých hodnocení. Přihlášky 10 kandidátů s nejvyšším bodovým hodnocením postupují do finále ceny.

Finalisty ceny hodnotí nezávislá odborná porota;  navštíví je na místech jejich působiště a na základě  prostudování přihlášek, přiložených důkazů, vyhodnocení práce  finalistů v praxi a online rozhovorů s jednotlivými finalisty vybere na společném zasedání 3 vítěze ceny. Nezávislé hodnotitele a členy nezávislé odborné poroty vybírá pořadatel.

Výsledky soutěže vyhlašuje pořadatel během slavnostního večera, který se koná v souladu s harmonogramem soutěže. Pořadatel udělí ocenění GTP CZ vítězi a též vyhlásí umístění účastníků soutěže, kteří se umístili na druhém a třetím místě.

6. Předmět výhry soutěže
Předmětem výhry ceny jsou výhry  100.000  Kč, 50 .000 Kč a 30. 000 Kč (dále jen „výhry“).  Výhru v hodnotě 100.000 Kč získává finalista, který se umístil na prvním místě, částku 50.000 Kč finalista, který se umístil na druhém místě a částku 30.000 Kč finalista, který se umístil na třetím místě ceny. Pořadatel ceny uzavře s výherci ceny darovací smlouvu, v níž se zaváže k převedení výhry na výherce. Výherci obdrží výhru prostřednictvím převodu na bankovní účet, který uvede v darovací smlouvě.

7. Prohlášení účastníka soutěže
Podáním přihlášky účastník soutěže: Potvrzuje, že je způsobilý se soutěže účastnit. Uděluje pořadateli nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k užívání a úpravě přihlášky včetně přiložených dokumentů, a to zcela nebo zčásti, pro nekomerční účely, bez nároku na jakoukoli platbu nebo jiné protiplnění, a udělují mu souhlas s jejich prezentací v médiích. Prohlašuje, že je autorem materiálů, které zaslal jako dokumenty, osvědčující činnost účastníka soutěže ve vztahu k danému kritériu. Uděluje souhlas se zveřejněním, jakož i jiným zpracováním svého jména a podoby bez předchozího upozornění nebo jakékoliv dodatečné kompenzace, a to v souladu s platnými právními předpisy. Vítěz uděluje souhlas též k tomu, aby pořadatel publikoval (medializoval) jeho jméno, hlas, podobu i skutečnost, že vyhrál, a všechny záležitosti s tím spojené.
Potvrzuje, že souhlasí s podmínkami soutěže a zavazuje se, že v případě jakéhokoli porušení těchto podmínek způsobené jeho zaviněním nahradí vzniklou škodu.

8. Další pravidla soutěže
Každý účastník soutěže může podat pouze jednu přihlášku. Nominace jiné osoby jako kandidáta nebrání účasti v soutěži. V souvislosti s podáním přihlášky nevzniká účastníkům soutěže nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži či na jakoukoli jinou finanční odměnu.
Pořadatel nenese odpovědnost za neúplné přihlášky.

Podle uvážení odborné poroty či pořadatele, může být požadováno, aby účastník soutěže předložil doklad o splnění některé z podmínek soutěže či jiné skutečnosti podstatné pro výběr vítěze.

Veškeré osobní údaje, kromě těch uvedených v přihlášce, shromážděné v souvislosti s konáním soutěže, slouží výhradně pro účely správy soutěže a budou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů.

Vítěz nese výhradní odpovědnost za splnění daňových povinností, které vznikly v souvislosti s jeho účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž bez udělení ceny, zjistí-li se, že účastníci soutěže nesplnili stanovené podmínky.

Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek, si pořadatel vyhrazuje právo upustit od výplaty odměny účastníkům soutěže a/nebo požadovat po vítězi vrácení částky, která již byla vyplacena, pokud se kdykoli po udělení ceny vítězi zjistí, že: (a) jakákoli část z přihlašovacího materiálu je nepravdivá nebo zavádějící, (b) vítěz nebyl způsobilý k účasti v soutěži nebo (c), byly porušeny podmínky soutěže.

Soutěž GTP CZ a tyto podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Veškeré nároky nebo spory vzniklé v souvislosti s konáním soutěže nebo těmito podmínkami podléhají pravomoci českých soudů.

Na dodržení pravidel ze strany pořadatele dohlíží společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Zprávu PwC můžete zobrazit zde.

 

METODIKA VÝBĚRU vítězů ceny GTP CZ

Kategorie ceny GTP CZ 2022

Cena GTP CZ 2022 je vyhlášena v 1 kategorii:

Kategorie učitelů působících na základních a středních školách ČR.

Nominace na přihlášení do ceny GTP CZ 2022

Nominovat kandidáta lze v termínu 10. ledna – 28. února 2022 prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách ceny www.gtpcr.cz.

Organizátor kontaktuje nominované, informuje je o jejich nominaci a o možnosti přihlášení
se do ceny.

Do ceny je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách ceny www.gtpcr.cz v termínu 10. ledna – 13. března 2022. Kandidáti se mohou do ceny přihlásit i bez toho, že byli nominováni.

Organizace hodnocení příspěvků a rozhodování poroty

Hodnocení přihlášených kandidátů proběhne ve třech kolech.

  1. KOLO HODNOCENÍ

Každou zaslanou přihlášku hodnotí minimálně 5 nezávislých hodnotitelů na základě bodového hodnocení doložené činnosti kandidátů v rámci 4 kritérií.

  1. Podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka

Smyslem je prokázat takový systém své pedagogické práce, který dokáže zajistit každému žákovi co nejvyšší rozvoj úměrně jeho schopnostem. Nejde o měření absolutních výsledků žáků, ale o popsání vytvořených podmínek ze strany učitele k jejich dosahování. Jedná se o popis konkrétního systému individualizace vyučování co nejvíce na míru každému jednotlivému žákovi, navazující systém hodnocení, které co nejpřesněji a zároveň motivačně ukazuje každému dítěti jeho další cestu a podporuje ho v jeho práci. Velmi důležité je popsat, jak učitel dokáže v praxi zlepšovat spodních 30 % žáků.

Návrhy důkazů

Popis systému vaší výuky ve vztahu k individualizaci a ukázky prací, výsledků, příklady hodnocení. Popsání příběhu (case study) třeba s 1 ilustrativním dokladem o žácích, kterým jste se individuálně věnovali. Popis situace před zavedením inovací, k jakému posunu mezitím došlo. Příklady úspěchů žáků v dalším vzdělávání, v profesním životě, probuzení zájmu, dopad na neformální vzdělávání dětí a celoživotní učení.

  1. Vytváření přenositelných inovativních forem výuky

Zde sledujeme, zda se učitel rozvíjí a hledá různé formy a metody práce, které je ochoten i dále šířit. Důležité je, aby tyto metody a formy byly replikovatelné a šiřitelné a mohly být využity jinými učiteli

Návrhy důkazů

Odkazy na popis metody, vyučovací jednotky apod., kterou učitel vytvořil/tvořivě rozvinul. Odkazy na materiály, které učitel vytvořil.

  1. Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách

Tímto kritériem sledujeme přesah učitele mimo rámec dané školy a jeho další aktivitu, která však s pedagogickou prací stále souvisí. Je zde důležité, jak se učitel zapojuje do dění v daném místě, případně i globálněji (zahraničí).

Návrhy důkazů

Ukázky zapojení do místních aktivit (fotky, scany pozvánek na akce, kterých se účastnil v roli lektora, organizátora apod.). Vedení zájmového kroužku pro děti. Aktivní účast v jiných organizacích, profesních sdruženích a spolcích – popis role, přínosu apod. Ukázky zapojení do projektů přesahujících danou školu – e-twinning, Globe, Extra
třída, stáže… Doložení spolupráce s rodiči, spolkem rodičů apod.

  1. Zapojení a vliv v profesní komunitě

Kritérium sleduje aktivní podporu učitelské profese a přínos k její prestiži. Důležité je, že kandidát podporuje ostatní kolegy v rozvoji jejich dovedností a aktivně přispívá k tomu, aby i ostatní začali učit.

Návrhy důkazů

Ukázky podpory v roli uvádějícího učitele nebo mentora a ukázky podpory. Videa, fotky či jiné důkazy z aktivního působení v systému dalšího vzdělávání učitelů – lektorování. Zdokladovaní působení v přípravě budoucích učitelů (PedF apod.). Příspěvky do veřejných debat o učitelské profesi. Odkazy na články, blogy, mediální vystoupení.

Za každé kritérium je možné obdržet ohodnocení na bodové škále 0-10 (hodnocení 0 je nejméně, hodnocení 10 nejvíce). Každý hodnotitel tedy může přidělit jedné přihlášce maximálně 40 bodů
a minimálně 0 bodů. Body získané za kritérium 1. a 2. se ve výsledném součtu zdvojnásobují. Výsledné bodové hodnocení přihlášky se vypočítává na základě zvoleného algoritmu, který minimalizuje případné extrémní odchylky jednotlivých hodnocení. Přihlášky 30 kandidátů s nejvyšším bodovým hodnocením postupují do druhého kola hodnocení.
V případě, že se na 30. místě umístí dva nebo tři kandidáti se stejným bodovým ohodnocením, postupují
do druhého kola oba, resp. všichni tři. V případě že se na 30. místě umístí více než tři kandidáti se stejným bodovým ohodnocením, rozhodnou a postupu jednoho až tří z nich hodnotitelé.

Nezávislé hodnotitele vybírá pořadatel. Hodnotitelé jsou zavázáni mlčenlivostí až do oficiálního vyhlašování výsledků.

2. KOLO HODNOCENÍ

Ve druhém kole hodnotí přihlášky kandidátů nejméně 10 hodnotitelů. Každý hodnotitel na základě doložených skutečností sestavuje pořadí 10 kandidátů, které by doporučil pro postup do 3. kola hodnocení. Výsledné bodové hodnocení jednotlivých kandidátů je vypočítáno na základě algoritmu, který minimalizuje případné individuální extrémní odchylky jednotlivých hodnocení. V případě, že se na 10. místě umístí dva kandidáti se stejným bodovým hodnocením, postupují do finále oba. V případě, že se na 10. místě umístí více než dva kandidáti se stejným bodovým hodnocením, rozhodnou o postupu jednoho či dvou z nich hodnotitelé.

Nezávislé hodnotitele vybírá pořadatel. Hodnotitelé jsou zavázáni mlčenlivostí až do oficiálního vyhlašování výsledků.

3. KOLO HODNOCENÍ

Ve třetím kole hodnotí kandidáty odborná porota. Porotci posuzují práci finalistů na hodinách buď osobně nebo prostřednictvím video nahrávek hodin, které pořizuje pořadatel. Každý finalista zároveň absolvuje společný online rozhovor s porotci. Porotci následně na základě prostudování přihlášek, přiložených důkazů, vyhodnocení práce finalistů v praxi a společného online rozhovoru vyberou na společném zasedání na základě konsenzu 3 vítěze ceny s tím, že určí pořadí umístění vítězů na 1., 2. a 3. místě ceny.  Členy nezávislé odborné poroty vybírá pořadatel.

Porota je zavázána mlčenlivostí až do oficiálního vyhlašování výsledků.