O ceně

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Podmínky účasti a metodika výběru vítězů

Všeobecné podmínky pro přihlášení a metodika ceny Global Teacher Prize Czech Republic.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

Svým přihlášením do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic potvrzuje každý účastník, že souhlasí s podmínkami soutěže uvedenými níže.

1. Global Teacher Prize Czech Republic
Ocenění GTP CZ vyhlašuje EDUin, o. p. s. Věříme, že naše budoucnost je ovlivněna kvalitním vzděláváním a o něm rozhodují učitelé. Chceme najít, podpořit a ocenit ty nejlepší z nich. Kandidát, který se umístí na prvním místě obdrží finanční odměnu ve výši 100.000 Kč. Finalisté, kteří se umístí na druhém a třetím místě získají finanční ohodnocení ve výši 50. 000 Kč a 30.000 Kč.

2. Způsobilost k účasti v soutěži
Každý účastník soutěže musí splňovat následující podmínky: Musí být ve věku minimálně 18 let. Musí mít trvalý pobyt na území České republiky nebo státní občanství ČR. Musí být učitelem základní nebo střední školy. Musí být trestně bezúhonný. Neumístil se v minulém ročníku mezi třemi nejlepšími finalisty soutěže.

3. Přihlašování do soutěže
Za účelem účasti v soutěži je třeba vyplnit přihlašovací formulář dostupný na webové stránce soutěže do termínu uvedeného v aktuálním harmonogramu soutěže.

4. Kritéria výběru vítěze
Účastníci soutěže jsou hodnoceni na základě kritérií specifikovaných v metodice hodnocení.

5. Způsob výběru vítěze
Pořadatel vyřadí neúplné či jinak vadné přihlášky. Neúplnou přihláškou se rozumí zejména taková přihláška, u níž nejsou popsána jednotlivá kritéria.

V prvním kole hodnocení posuzují přihlášky nezávislí hodnotitelé. Každý hodnotitel přidělí přihlášce bodové hodnocení na škále 0-10 (hodnocení 0 je nejméně, hodnocení 10 nejvíce), a to pro každé kritérium zvlášť (každý hodnotitel tedy může přidělit jedné přihlášce maximálně 40 bodů a minimálně 0 bodů). Body získané za kritérium 1. se ve výsledném součtu násobí v poměru 1,5. Výsledné bodové hodnocení přihlášky se vy počítává na základě zvoleného algoritmu, který minimalizuje případné individuální extrémní odchylky jednotlivých hodnocení. Hodnotitelé vyberou v prvním kole na základě bodového hodnocení přihlášek 35 semifinalistů ceny.

Ve druhém kole každý hodnotitel na základě doložených skutečností sestavuje pořadí 10 kandidátů, které by doporučil pro postup do finále ceny. Výsledné bodové hodnocení jednotlivých kandidátů je vypočítáno na základě algoritmu, který minimalizuje případné individuální extrémní odchylky jednotlivých hodnocení. Přihlášky 10 kandidátů s nejvyšším bodovým hodnocením postupují do finále ceny.

Finalisty ceny hodnotí nezávislá odborná porota;  navštíví je na místech jejich působiště a na základě  prostudování přihlášek, přiložených důkazů, vyhodnocení práce  finalistů v praxi a online rozhovorů s jednotlivými finalisty vybere na společném zasedání 3 vítěze ceny. Nezávislé hodnotitele a členy nezávislé odborné poroty vybírá pořadatel.

Výsledky soutěže vyhlašuje pořadatel během slavnostního večera, který se koná v souladu s harmonogramem soutěže. Pořadatel udělí ocenění GTP CZ vítězi a též vyhlásí umístění účastníků soutěže, kteří se umístili na druhém a třetím místě.

6. Předmět výhry soutěže
Předmětem výhry ceny jsou výhry  100.000  Kč, 50.000 Kč a 30.000 Kč (dále jen „výhry“).  Výhru v hodnotě 100.000 Kč získává finalista, který se umístil na prvním místě, částku 50.000 Kč finalista, který se umístil na druhém místě a částku 30.000 Kč finalista, který se umístil na třetím místě ceny. Pořadatel ceny uzavře s výherci ceny darovací smlouvu, v níž se zaváže k převedení výhry na výherce. Výherci obdrží výhru prostřednictvím převodu na bankovní účet, který uvede v darovací smlouvě.

7. Prohlášení účastníka soutěže
Podáním přihlášky účastník soutěže: Potvrzuje, že je způsobilý se soutěže účastnit. Uděluje pořadateli nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k užívání a úpravě přihlášky včetně přiložených dokumentů, a to zcela nebo zčásti, pro nekomerční účely, bez nároku na jakoukoli platbu nebo jiné protiplnění, a udělují mu souhlas s jejich prezentací v médiích. Prohlašuje, že je autorem materiálů, které zaslal jako dokumenty, osvědčující činnost účastníka soutěže ve vztahu k danému kritériu. Uděluje souhlas se zveřejněním, jakož i jiným zpracováním svého jména a podoby bez předchozího upozornění nebo jakékoliv dodatečné kompenzace, a to v souladu s platnými právními předpisy. Vítěz uděluje souhlas též k tomu, aby pořadatel publikoval (medializoval) jeho jméno, hlas, podobu i skutečnost, že vyhrál, a všechny záležitosti s tím spojené.
Potvrzuje, že souhlasí s podmínkami soutěže a zavazuje se, že v případě jakéhokoli porušení těchto podmínek způsobené jeho zaviněním nahradí vzniklou škodu.

8. Další pravidla soutěže
Každý účastník soutěže může podat pouze jednu přihlášku. Nominace jiné osoby jako kandidáta nebrání účasti v soutěži. V souvislosti s podáním přihlášky nevzniká účastníkům soutěže nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži či na jakoukoli jinou finanční odměnu.
Pořadatel nenese odpovědnost za neúplné přihlášky.

Podle uvážení odborné poroty či pořadatele, může být požadováno, aby účastník soutěže předložil doklad o splnění některé z podmínek soutěže či jiné skutečnosti podstatné pro výběr vítěze.

Veškeré osobní údaje, kromě těch uvedených v přihlášce, shromážděné v souvislosti s konáním soutěže, slouží výhradně pro účely správy soutěže a budou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů.

Vítěz nese výhradní odpovědnost za splnění daňových povinností, které vznikly v souvislosti s jeho účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž bez udělení ceny, zjistí-li se, že účastníci soutěže nesplnili stanovené podmínky.

Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek, si pořadatel vyhrazuje právo upustit od výplaty odměny účastníkům soutěže a/nebo požadovat po vítězi vrácení částky, která již byla vyplacena, pokud se kdykoli po udělení ceny vítězi zjistí, že: (a) jakákoli část z přihlašovacího materiálu je nepravdivá nebo zavádějící, (b) vítěz nebyl způsobilý k účasti v soutěži nebo (c), byly porušeny podmínky soutěže.

Soutěž GTP CZ a tyto podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Veškeré nároky nebo spory vzniklé v souvislosti s konáním soutěže nebo těmito podmínkami podléhají pravomoci českých soudů.

Na dodržení pravidel ze strany pořadatele dohlíží společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Zprávu PwC můžete zobrazit zde.

 

METODIKA VÝBĚRU vítězů ceny GTP CZ

Kategorie ceny GTP CZ 2023

Cena GTP CZ 2023 je vyhlášena v 1 kategorii:

Kategorie učitelů působících na základních a středních školách ČR.

Nominace a přihlášení do ceny GTP CZ 2023

Nominovat kandidáta lze v termínu 1. ledna – 23. února 2023 prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách ceny www.gtpcz.cz.

Organizátor kontaktuje nominované, informuje je o jejich nominaci a o možnosti přihlášení
se do ceny.

Do ceny je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách ceny www.gtpcz.cz v termínu 1. ledna – 5. března 2023. Kandidáti se mohou do ceny přihlásit i bez toho, že byli nominováni.

Organizace hodnocení příspěvků a rozhodování poroty

Hodnocení přihlášených kandidátů proběhne ve třech kolech.

  1. KOLO HODNOCENÍ

Každou zaslanou přihlášku hodnotí minimálně 8 nezávislých hodnotitelů na základě bodového hodnocení doložené činnosti kandidátů v rámci 4 kritérií.

  1.      Co dělám  pro své žáky/studenty? Jak s nimi pracuji, jak je posouvám? 

Smyslem je prokázat, že učitel vytváří takové podmínky k učení s ohledem na individuální možnosti a předpoklady žáků, aby každý žák mohl zažívat úspěch. Snaží se rozvíjet potenciál svých žáků úměrně k jejich schopnostem a individuálnímu maximu. Jde o pojetí výuky, která žáky motivuje k učení, ukazuje jim cestu k dalšímu rozvoji, nabízí jim podporu a pomoc na této cestě, ale současně je vede k přebírání odpovědnosti za vlastní učení.  

  1. Co dělám pro svůj profesní  rozvoj?

    Sledujeme, zda a jak učitel systematicky reflektuje svoji práci, dál se vzdělává a rozvíjí, zkouší a ověřuje různé formy a metody práce a hledá další možnosti, vše s cílem zdokonalování vlastní výuky.

  2. Co dělám pro odbornou učitelskou komunitu, jak pracuji s rodiči a komunitou okolo školy?

Sledujeme, jak učitel ovlivňuje komunitu učitelů kolem sebe, jakou jim dává podporu a zda je ochoten svoje pedagogické dovednosti a zkušenosti dále šířit i mimo školu v širší profesní komunitě. Zajímá nás, zda učitel lektoruje, případně vytváří didaktické materiály, pomůcky nebo se podílí na tvorbě učebnic, či vývoji inovativních metodik atd. Přínosem je, pokud učitel prezentuje výsledky své práce v profesní komunitě i mezi širší veřejností – např. přednáší, vystupuje na různých fórech, publikuje… Zajímá nás, nakolik je učitel aktivní v profesních spolcích a zda spolupracuje s fakultami připravujícími učitele – podílí se na provázení, mentorování studentů učitelství – či institucemi pro další vzdělávání učitelů.      

Sledujeme také, jak učitel spolupracuje s rodiči a zda se aktivně zapojuje do dění v místě svého působiště.

  1.  Čemu věřím, jaké jsou principy, ze kterých vycházím a na kterých stavím, jaké jsou moje pedagogické ideály? 

Za každé kritérium je možné obdržet ohodnocení na bodové škále 0-10 (hodnocení 0 je nejméně, hodnocení 10 nejvíce). Každý hodnotitel tedy může přidělit jedné přihlášce maximálně 40 bodů a minimálně 0 bodů. Body získané za kritérium 1. se ve výsledném součtu násobí v poměru 1,5. Výsledné bodové hodnocení přihlášky se vypočítává na základě zvoleného algoritmu, který minimalizuje případné extrémní odchylky jednotlivých hodnocení. Přihlášky 35 kandidátů s nejvyšším bodovým hodnocením postupují do druhého kola hodnocení.
V případě že se na 35. místě umístí dva a více kandidátů se stejným bodovým ohodnocením, rozhodnou o postupu jednoho z nich hodnotitelé.

Před vstupem do 2. kola hodnocení si pořadatel vyhrazuje právo prověřit reference kandidátů uvedené v přihlášce a zároveň k hodnocení fakultativně využít krátké online rozhovory s kandidáty. V případě zjištění nesrovnalostí či závažných skutečností zabraňující postupu kandidátů do semifinále, může rozhodnout o změně pořadí a doporučit k postupu kandidáty, kteří se na základě bodového hodnocení 1. kola umístili na nejbližších dalších pozicích

Nezávislé hodnotitele vybírá pořadatel. Hodnotitelé jsou zavázáni mlčenlivostí až do oficiálního vyhlašování výsledků.

2. KOLO HODNOCENÍ

Kandidáti, kteří postoupili do semifinále zašlou jako doplňující materiál k hodnocení kontinuální nahrávku své hodiny v délce 20-25 minut.

Ve druhém kole hodnotí přihlášky kandidátů nejméně 15 hodnotitelů. Každý hodnotitel na základě doložených skutečností sestavuje pořadí 10 kandidátů, které by doporučil pro postup do 3. kola hodnocení. Výsledné bodové hodnocení jednotlivých kandidátů je vypočítáno na základě algoritmu, který minimalizuje případné individuální extrémní odchylky jednotlivých hodnocení. V případě, že se na 10. místě umístí dva kandidáti se stejným bodovým hodnocením, postupují do finále oba. V případě, že se na 10. místě umístí více než dva kandidáti se stejným bodovým hodnocením, rozhodnou o postupu jednoho či dvou z nich hodnotitelé.

Nezávislé hodnotitele vybírá pořadatel. Hodnotitelé jsou zavázáni mlčenlivostí až do oficiálního vyhlašování výsledků.

3. KOLO HODNOCENÍ

Ve třetím kole hodnotí kandidáty odborná porota. Porotci posuzují práci finalistů na hodinách buď osobně nebo prostřednictvím video nahrávek hodin, které pořizuje pořadatel. V případě, že je výuka realizována prostřednictvím online vyučování, pořizuje se video nahrávka z této formy výuky. Každý finalista zároveň absolvuje společný online rozhovor s porotci. Porotci následně 
na základě prostudování přihlášek, přiložených důkazů, vyhodnocení práce finalistů v praxi
a společného online rozhovoru vyberou na společném zasedání na základě konsenzu 3 vítěze ceny s tím, že určí pořadí umístění vítězů na 1., 2. a 3. místě ceny.  Členy nezávislé odborné poroty vybírá pořadatel. Porotci jsou zavázáni mlčenlivostí až do oficiálního vyhlašování výsledků. 

       Porota je zavázána mlčenlivostí až do oficiálního vyhlašování výsledků.