Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Koho hledáme

JAKÉ UČITELE HLEDÁME?

Hledáme a oceňujeme učitele, kteří

  • se snaží o komplexní rozvoj žáků, kladou důraz na osobnostní a sociální rozvoj,  kooperativní výuku a diferenciaci ve výuce,
  • přemýšlí nad svou výukou, reflektují ji a hledají si další cesty ke svému učení,
  • podporují kolegy, podněcují a ovlivňují učitelskou komunitu.

 

NA ZÁKLADĚ JAKÝCH KRITÉRIÍ VYBÍRÁME?

1. Co děláte pro své žáky? Jak s nimi pracujete, jak je posouváte?

Smyslem je prokázat, že učitel vytváří takové podmínky k učení s ohledem na individuální možnosti a předpoklady žáků, aby každý žák mohl zažívat úspěch. Snaží se rozvíjet potenciál svých žáků úměrně k jejich schopnostem a individuálnímu maximu. Jde o pojetí výuky, která žáky motivuje k učení, ukazuje jim cestu k dalšímu rozvoji, nabízí jim podporu a pomoc na této cestě, ale současně je vede k přebírání odpovědnosti za vlastní učení.  

2. Co děláte pro svůj profesní rozvoj?

Sledujeme, zda a jak učitel systematicky  reflektuje svoji práci, dál se vzdělává a rozvíjí, zkouší a ověřuje různé formy a metody práce a hledá další možnosti, vše s cílem zdokonalování vlastní výuky.

3. Co děláte pro odbornou učitelskou komunitu, jak pracujete s rodiči a komunitou okolo školy

Sledujeme, jak učitel ovlivňuje komunitu učitelů kolem sebe, jakou jim dává podporu  a zda je ochoten svoje pedagogické dovednosti a zkušenosti dále šířit i mimo školu v širší profesní komunitě. Zajímá nás, zda učitel lektoruje, případně vytváří didaktické materiály, pomůcky nebo se podílí na tvorbě učebnic, či vývoji inovativních metodik atd. 

Přínosem je, pokud učitel prezentuje výsledky své práce v profesní komunitě i mezi širší veřejností  – např. přednáší, vystupuje na různých fórech, publikuje…

Zajímá nás, nakolik je učitel aktivní v profesních spolcích a zda spolupracuje s fakultami připravujícími učitele – podílí se na provázení, mentorování studentů učitelství – či institucemi pro další vzdělávání učitelů.   

Sledujeme také, jak učitel spolupracuje s rodiči a zda se aktivně zapojuje do dění v místě svého působiště.

Kandidáti v rámci přihlašovacího formuláře kromě kritérií odpovídají také na 3 další otázky: Čemu věříte, jaké jsou principy, ze kterých vycházíte a na kterých stavíte, jaké jsou vaše pedagogické ideály? Jakému tématu se ve své pedagogické praxi dlouhodoběji věnujete? Jaká byla vaše učitelská cesta? Odpovědi na tyto otázky poskytují komplexnější obraz kandidátů a mohou sloužit jako doplňující informace k hodnocení pro hodnotitele v 1. a 2. kole i pro porotce při hodnocení v kole 3.