Porota

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Mgr. Irena Poláková

Mgr. Irena Poláková, členka odborné poroty

Na PedF UK vystudovala učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – dějepis. Jako učitelka působí s krátkými přestávkami od roku 2001, již více jak 10 učí na Lauderových školách v Praze. Ve výuce se specializuje na rozvoj čtenářské a kritickégramotnosti.

Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a řady programů, které jsou zaměřeny na rozvoj dětského čtenářství. Vede pedagogické praxe studentů českého jazyka a spolupracuje s katedrou didaktiky českého jazyka na PedF UK. Od roku 2010 působí jako metodička Školních čtenářských klubů (tento projekt získal v roce 2015 cenu Eduina), v němž se podílela na vzniku čtenářských klubů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a projektů zaměřených na využití příběhů ve výuce
a na čtení v oborech.

Jejím hlavním cílem je nabízet svým žákům takové znalosti a dovednosti, které jim pomohou žít spokojený, úspěšný a zodpovědný život. Cení si vzdělání v jeho klasické podobě, tj. i jako součásti kulturního dědictví, nejen jako něčeho užitečného pro praktický život (ale samozřejmě i toho).

Je přesvědčená, že naleznou-li děti hodnotu v četbě, získají tím možnost prožít hodnotnější život. Spolupracovala na několika projektem s MŠMT ČR a Českou školní inspekcí. Je spoluautorkou knih Kudy vede cesta ke čtenáři, S knihou po škola a několika desítek článků z oblasti didaktiky literatury a dějepisu.