Porota

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Mgr. Bohuslava Jochová

Vystudovala PF UK Praha, učitelství přírodopisu a chemie. Má zkušenosti z práce učitelky, výchovné poradkyně, zástupkyně ředitelky školy, lektorky programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení,mentorky učitelů ZŠ.

Je certifikovanou učitelkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a certifikovanou lektorkou tohoto programu. Zároveň působí v odbornému týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu, který se zaměřuje na vedení žáků
ke čtenářské a kritické gramotnosti ve školách. Zabývá se čtenářstvím v oborech a práci s předmětovým portfoliem, v souvislosti se sebehodnocením práce žáka. Je pedagogickou konzultantkou tohoto projektu v ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. Ve čtenářství spolupracuje také s Novou školou, o.p.s v projektu Zkoumavé čtení. Práce s dětmi a pedagogy je pro ni důležitou zpětnou vazbou.