Ročník 2018

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Jarmila Polomská

Jarmila Polomská působí na ZŠ Hlučín – Rovniny. Vyučuje český jazyk a dějepis, je výchovnou poradkyní a mentorkou.

Je členkou České asociace mentoringu ve vzdělávání, spolupracuje se Společností pro kvalitu školy jako lektorka, interní a externí mentorka v projektu Spoluprací k profesionalitě, s Novou školou Praha jako regionální koordinátorka pro projekt Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ, s Muzeem Hlučínska (příprava lekcí). V rámci strategického řízení vede ve své škole týmy pro podporu kvalitní práce pedagoga a pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Ve výuce vychází ze zásad pedagogického konstruktivismu.  Důležité je pro ni rozvíjení potenciálu žáků a zároveň vedení žáků k zodpovědnosti za vlastní učení.  Ve svém regionu se podílí na místním akčním plánování, vede kulturní komisi ve své obci a je šéfredaktorkou Zpravodaje obce Píšť.

Při návštěvě Jarmily Polomské v ZŠ Hlučín – Rovniny shlédla odborná porota hodinu českého jazyka v osmé třídě.