Olga NovotnáZákladní škola Brno, Vejrostova

VIDEOMEDAILONEK

Pracuje na ZŠ Brno, Vejrostova, jako učitelka, koordinátorka ŠVP a metodička programu
Začít spolu. Za velmi důležitý považuje demokratický přístup ke vzdělání, vnitřní motivaci
dětí, podněcováním zájmu o učení, důraz na spolupráci a vzájemnou podporu dětí.
Používá integrovanou tematickou výuku a výuku v projektech. Množství nových dovedností
se děti učí v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl. Na
výběru témat a přípravě se podílí i děti, což přispívá ke vzbuzení zájmu o výuku. Používá
místně zakotvené učení. Je přesvědčená, že učení, které má pro děti význam, je pro ně
zajímavější, bližší a přínosnější. Navíc probíhá venku, což děti opravdu baví. Děti se učí
mnohem lépe pečovat o blízké okolí i se zapojovat do místních záležitostí. K plánování
projektu používá metodu EduScrum, která rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce,
hodnocení vlastního pokroku a kreativitu.
V dnešní náročné době je pro ni velmi důležité hledání nových výzev pro děti, které by je
zaujaly a podnítily k další tvůrčí aktivitě. Za významnou považuje také volbu cesty, jakým
způsobem dítě dojde ke stanovenému cíli, z důvodu vnitřní motivace nechává tuto volbu na
dětech. Při výuce používá širokou škálu metod aktivního učení, nabízím dětem aktivity
podporující objevování, experimentování, kladení otázek a tvořivost.
Je přesvědčena, že principy programu Začít spolu jsou velmi motivující nejen pro děti,
pedagogy, studenty, ale i ostatní veřejnost. Jejím velkým cílem se stalo šíření vzdělávání,
které podporuje individuální rozvoj, vzájemnou spolupráci a smysluplné učení. Z tohoto
důvodu úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU, podílí se na řízení pedagogických
praxí, pomáhala vést diplomové práce, ale i seminář zaměřený na efektivní komunikaci
s rodinou. Stála u zrodu Standardu kvality profesních kompetencí studenta na PdF MU. Stala
se lektorkou, metodičkou a mentorkou programu Začít spolu, působí, jako průvodce projektu
Učíme se spolu, zaměřeného na rozvoj kolegiální podpory. V době distanční výuky přispěla
do seriálu ZaS DOMA o učení na dálku.
Za velmi důležitý považuje wellbeing. Děti, které se cítí ve škole dobře, jsou motivovanější, a
mají i lepší výsledky. Respektující přístup je pro ni důležitý nejen ve škole, ale i v běžném
životě.