Porota

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Vystudoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později pak na stejné fakultě v rozšiřujících a postgraduálních studiích aplikovanou sociální psychologii a výchovnou dramatiku na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde je v tomto oboru též habilitován.

V současnosti působí na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění. Spolupracuje též s Ústavem teorie scénické tvorby DAMU, s Národním ústavem pro vzdělávání (spoluautor dvou RVP; metodiky průřezových témat – osobnostní a sociální výchova), s Českou školní inspekcí (tématika sociální gramotnosti). Podílí se též na různých vzdělávacích a výzkumných projektech.

Pracuje v oblasti dalšího vzdělávání dospělých (semináře pro učitele i jiné profesní skupiny; kurzy pro lektory vzdělávání dospělých; kurzy prezentačních dovedností a veřejného vystupování atd.).

Při své praxi se zaměřuje na pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje; didaktiku osobnostní a sociální výchovy a její integrace; dramaticko-performanční pojetí edukace; dramatickou výchovu; scénologii a performativitu každodenního, běžného chování a na výzkum („div-dram“) uměním aj. Je autorem a spoluautorem řady publikací, článků, vzdělávacích i odborných materiálů.