Porota

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Vystudoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později pak na stejné fakultě v rozšiřujících a postgraduálních studiích aplikovanou sociální psychologii a výchovnou dramatiku na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde je v tomto oboru též habilitován.

V současnosti působí na Katedře výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění, kde též výzkumně spolupracuje s Ústavem teorie scénické tvorby DAMU. Dále se (jako spoluautor dvou platných RVP) podílí – v rámci činnosti Národního pedagogického institutu – na revizích RVP ZV (skupina pro průřezové téma „Péče o životní spokojenost/wellbeing“ + skupina pro obor „Osobnostní, sociální a etická výchova“). Dále je členem oborové rady pro doktorská studia na Katedře pedagogiky FFUK v Praze.

Pracuje v oblasti dalšího vzdělávání dospělých (semináře pro učitele i jiné profesní skupiny; kurzy pro lektory vzdělávání dospělých; kurzy prezentačních dovedností a veřejného vystupování atd.).

Při své praxi se zaměřuje na pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje; didaktiku osobnostní a sociální výchovy a její integrace; dramaticko-performanční pojetí edukace; dramatickou výchovu; scénologii a performativitu každodenního, běžného chování a na výzkum („div-dram“) uměním aj. Je autorem a spoluautorem řady publikací, článků, vzdělávacích i odborných materiálů.