Lenka SkalíkováStřední škola designu a módy, Prostějov

Vystudovala Tělesnou výchovu a sport na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Učitelství na Střední škole designu a módy v Prostějově je pro ni posláním a prací
současně. Výukou předmětů ekologická a tělesná výchova v žácích probouzí zájem o
psychické i fyzické zdraví vlastního těla a o prostředí, ve kterém žijí. Vede pro ně
dobrovolné lekce cvičení on-line a organizuje projekty, které souvisí s ekologií, ale i
s kolektivním tvořením žáků. V pozici třídního učitele s žáky uskutečňuje aktivity nad
rámec výuky, a je pro ně oporou a partnerem.
Ve svých hodinách vede žáky k pochopení souvislostí teorie s praxí a s osobním
využitím, aby žáci pochopili smysl a využitelnost výuky v reálném životě. Výsledkem je
zvýšená atraktivita učení pro žáky a jejich větší zájem o výuku.
V environmentální výchově s žáky pracuje na vlastním zhodnocení životního stylu
v návaznosti na ekologickou stopu. Zapojuje žáky do projektů přesahujících osnovy
školy a snaží se o mezipředmětovou propojenost v rámci svých předmětů. Plánuje, že
tento trend bude uplatňovat v rozsahu celého pedagogického sboru.
Do výuky zapojuje prvky nejen fyzické, ale i psychosociální hygieny. Motivuje žáky
k samostatnosti i týmovosti a klade důraz na mravní zodpovědnost. Nechává se
inspirovat žákovskou komunitou a začleňuje do výuky jejich poznatky, což nakonec
vede k vzájemné spokojenosti všech a posunu vpřed.
S nástupem distanční výuky natáčela žákům vlastní výuková videa a s novými
výukovými platformami aktivně pomáhala i některým kolegům z pedagogického sboru.
Je členem Učitelské platformy a komunity Učitelé +, se kterými sdílí zkušenosti,
doporučuje cesty v distančním vzdělávání a podporuje vzájemnou spolupráci. Vytvořila
nový školní vzdělávací program pro jeden ze svých výukových předmětů. Za svoji
pedagogickou práci byla oceněna Čestným uznáním města Prostějov.
Mnohdy se cítí více jako osobní psycholog a kamarád než učitel, což vnímá jako velký
úspěch.
Její motto je: „Kdo chce, hledá možnosti, kdo nechce, hledá důvody.“