O ceně


Další ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic bude otevřen 1. ledna 2023.
Chci dostat upozornění, až bude možné nominovat a přihlásit se do ceny

Kritéria

Řádně přihlášení účastníci soutěže Global Teacher Prize Czech Republic budou porotou hodnoceni na základně následujících kritérií.

1. Podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka
Smyslem je prokázat takový systém své pedagogické práce, který dokáže zajistit každému žákovi co nejvyšší rozvoj úměrně jeho schopnostem. Nejde o měření absolutních výsledků žáků, ale o popsání vytvořených podmínek ze strany učitele k jejich dosahování. Jedná se o popis konkrétního systému individualizace vyučování co nejvíce na míru každému jednotlivému žákovi, navazující systém hodnocení, které co nejpřesněji a zároveň motivačně ukazuje každému dítěti jeho další cestu a podporuje ho v jeho práci. Velmi důležité je popsat, jak učitel dokáže v praxi zlepšovat spodních 30 % žáků.

Návrhy důkazů

Popis systému vaší výuky ve vztahu k individualizaci a ukázky prací, výsledků, příklady hodnocení. Popsání příběhu (case study) třeba s 1 ilustrativním dokladem o žácích, kterým jste se individuálně věnovali. Popis situace před zavedením inovací, k jakému posunu mezitím došlo. Příklady úspěchů žáků v dalším vzdělávání, v profesním životě, probuzení zájmu, dopad na neformální vzdělávání dětí a celoživotní učení.

2. Vytváření přenositelných inovativních forem výuky
Zde sledujeme, zda se učitel rozvíjí a hledá různé formy a metody práce, které je ochoten i dále šířit. Důležité je, aby tyto metody a formy byly replikovatelné a šiřitelné a mohly být využity jinými učiteli.

Návrhy důkazů
Odkazy na popis metody, vyučovací jednotky apod., kterou učitel vytvořil/tvořivě rozvinul. Odkazy na materiály, které učitel vytvořil.

3. Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách
Tímto kritériem sledujeme přesah učitele mimo rámec dané školy a jeho další aktivitu, která však s pedagogickou prací stále souvisí. Je zde důležité, jak se učitel zapojuje do dění v daném místě, případně i globálněji (zahraničí).

Návrhy důkazů
Ukázky zapojení do místních aktivit (fotky, scany pozvánek na akce, kterých se účastnil v roli lektora, organizátora apod.). Vedení zájmového kroužku pro děti. Aktivní účast v jiných organizacích, profesních sdruženích a spolcích – popis role, přínosu apod. Ukázky zapojení do projektů přesahujících danou školu – e-twinning, Globe, Extra
třída, stáže… Doložení spolupráce s rodiči, spolkem rodičů apod.

4. Zapojení a vliv v profesní komunitě
Kritérium sleduje aktivní podporu učitelské profese a přínos k její prestiži. Důležité je, že kandidát podporuje ostatní kolegy v rozvoji jejich dovedností a aktivně přispívá k tomu, aby i ostatní začali učit.

Návrhy důkazů
Ukázky podpory v roli uvádějícího učitele nebo mentora. Videa, fotky či jiné důkazy z aktivního působení v systému dalšího vzdělávání učitelů – lektorování. Zdokladovaní působení v přípravě budoucích učitelů (PedF apod.). Příspěvky do veřejných debat o učitelské profesi. Odkazy na články, blogy, mediální vystoupení.